مرسی ارباب نیکا (شلاق زدن برده ی ایرانی توسط میسترس نیکا)