ساق پام رو لیس بزن، لای انگشتام رو لیس بزن (لیسیدن پاهای میسترس روژین با جوراب مچی توسط برده اش)